Selectivitat 2023

ESTRUCTURA DE L'EXAMEN

La prova consta de CINC exercicis i n’has de triar QUATRE. Cada exercici té un valor de 2,5 punts.

En dos dels cinc exercicis les preguntes faran referència als blocs de demografia/població, recursos naturals i energètics, i Europa.

Cada exercici està introduït per una font que pot ser un mapa, un gràfic, una taula de dades, una fotografia, un esquema gràfic, un text breu, etc.

A cada exercici s’hauran de respondre entre 2 i 4 preguntes.

Les preguntes estan orientades a l’avaluació de competències i poden ser de tipologia diversa, com per exemple:

  • Descriure, explicar, raonar i justificar un fenomen o fet geogràfic introduït per una font.
  • Relacionar unes dades amb les causes i conseqüències d’un determinat fet geogràfic.
  • Completar les dades d’una taula.
  • Localitzar comunitats autònomes, províncies, comarques, ciutats i els principals accidents geogràfics en un mapa d’Espanya i de Catalunya.
  • Definir els principals conceptes utilitzats en Geografia.
  • ...

En totes les preguntes es valorarà positivament els continguts conceptuals i la utilització de la terminologia geogràfica, la precisió, l’ordre i la claredat en l’exposició.CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ


Es tenen en compte els següents criteris:

  • Has de respondre les quatre qüestions amb concreció i claredat.
  • En tots els exercicis es valora la utilització dels termes i els conceptes de la Geografia i les capacitats d'anàlisi i de comunicació o síntesi dels elements, agents i processos implicats en els fenòmens geogràfics.
  • Es tenen en compte els següents aspectes generals: una correcta estructura i organització de la resposta, l’ordre lògic, la precisió i el rigor conceptual, la capacitat d'argumentació, la comprensió i comunicació dels coneixements, la riquesa del llenguatge emprat (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic de la Geografia).
  • La correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i una cal·ligrafia llegible també es valoren.No hay comentarios:

Publicar un comentario